Kallelse till årsmöte i Ålands simförening

Medlemmarna i Ålands simförening r.f. kallas härmed till årsmöte som äger rum kl. 14.00, söndagen den 28 oktober 2018 i Ålands sjöfartsmuseums auditorium på Hamngatan 2 i Mariehamn. På mötet behandlas sedvanliga enligt stadgarnas 3 kap. 5 § nämnda ärenden. Därutöver behandlas en ändring av stadgarna på det sätt som beskrivs i den nedanstående agendan.

De handlingar (bokslut etc.) som avses i stadgarnas 3 kap. 5 § finns tillgängliga i Mariebads reception senast från och med den 20 oktober 2018.

 

Mariehamn den 12 oktober 2018

Styrelsen

 

———-

 

ÅRSMÖTE FÖR ÅLANDS SIMFÖRENING R.F.

AGENDA

28.10.2018 kl. 14.00 i Ålands sjöfartsmuseums auditorium

Ärenden som skall behandlas

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och tillika, vid behov, rösträknare
 4. Laglighet och beslutförhet
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 1.8.2017-31.7.2018
 7. Verksamhetsgranskarens (”revisorns”) verksamhetsgranskningsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fastställande av bokslutet
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid verksamhetsgranskningen avser
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan (”budget”) för kommande verksamhets-/räkenskapsår och fastställande av medlemsavgiften för det kommande året
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. eventuella fyllnadsval till styrelsen för en tid av ett år;
  4. 2 (två) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

   Valberedningens förslag:

   Årsmötet beslöt i september 2017 enligt valberedningens förslag och styrelsen har således under det gångna verksamhetsåret haft följande ordinarie medlemmar: Kjell Hansen (omval), Carina Wikström, Miisa Weuro, Magnus Kalvik, Jan Lindholm, Bodil Karlsson (omval), Marcus Måtar (nyval), Ia Colerus (nyval), Daniel Flöjt (omval) och Jenny Ek (vald på 1 år). Suppleanter är Mikaela Lingonblad och Katarina Donning

   Valberedningen konstaterar, att ledamöterna Kjell Hansen, Ia Colerus, Bodil Karlsson och Marcus Måtar har ett år kvar på sin mandattid och de fortsätter således i styrelsen. Vidare föreslås att Magnus Kalvik och Jenny Ek blir föremål för omval. Som nya ordinarie ledamöter i styrelsen föreslås att årsmötet väljer in Peter Wahlstedt, Mikaela Lingonblad (tidigare suppelant) och Mikaela Söderberg.

   Som suppleanter föreslås Jeremy Duns och Viggo Kalman.

   Totalt skall styrelsen således bestå av 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

  5. Minst 1 (en) verksamhetsgranskare och 1 (en) suppleant (ersättare) för en tid av ett år
  6. 3 (tre) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  7. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Det föreslås att stadgarna ändras på två ställen; dels föreslås en ändring av 3 kap. 5 § 1 mom. som skall ändras så, att årsmötet hålls senast 15.11 varje år, dels föreslås, att 7 kap. 1 § 1 mom. ändras så att en sjätte sektion tillkommer i form av vattenpolo-sektionen.

Motiveringen till dessa ändringar ligger i det faktum att det är tidsmässigt svårt att genomföra ett årsmöte inom september månad. Kallelse skall då ske senast 16 september och före det skall bokslutet vara klart vilket i praktiken är svårt att genomföra. Beträffande den nya vattenpolosektionen kan man konstatera, att omfattningen på vattenpoloverksamheten blivit sådan, att den får anses vara berättigad till en egen ”sektion”.

 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.